ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea numărului de burse şcolare pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

             

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29  aprilie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În baza dispoziţiilor Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

            În temeiul art.82, alin. (1) si (2) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011;

            În temeiul art.36, alin. 2, lit. “b” alin.(4) lit.”a”, alin.(6) lit.”a” ; art.45, alin. 2, lit. „a” pct.1, 2 si 5;  art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

             

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.(1) Se aprobă  pentru anul  scolar 2013-2014 un număr de 88 de burse şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

a)       burse de merit 36 ;

b)       burse de ajutor social -42;

c)       burse pe caz de boala- 10

       Art.2 Se aproba cuantumul burselor scolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, astfel:

      a) bursa de merit- 80 lei;

      b) bursa sociala/boala -60 de lei;

      Art.3. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat  din municipiul Vatra Dornei,  în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

       Art.4.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.04.2014

Nr.60