ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind infiintarea sectiei sportive de tenis de camp  in cadrul Clubului  Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29  aprilie 2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile prevederile art.15 alin.(1) al Legii nr.69/28.04.2000, a Educaţiei Fizice şi Sportului actualizata, precum şi prevederile art.9 si 10 din  H.G. nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, actualizata; prevederile art.10 al HCL nr.81/2014 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal “Dorna”  Vatra Dornei, persoană juridică de drept public;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.(6)  lit.”a”pct.5 si 6, precum şi art. 45 alin. (1) art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1 Se aproba infiintarea sectiei sportive de tenis de camp  in cadrul Clubului  Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei”.

           Art.2  Se aprobă completarea punctului 9 al „Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Clubului  Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei” aprobat prin HCL nr.81/2004 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal “Dorna”  Vatra Dornei, persoană juridică de drept public, cu  includerea sectiei  sportive de tenis de camp in cadrul Clubului Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei”.

            Art. 3 Primarul municipiului  Vatra Dornei prin Clubul  Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

29.04.2014

Nr.61