ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 

H O T ĂR Â R E

privind aprobarea aderarii Municipiului Vatra Dornei la Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Romania

 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29  aprilie 2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.2 lit.c, d si e din OG nr.26/2000  cu privire la asociatii si fundatii, actualizata ;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c)  art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata si actualizata;

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

     Art.1. Se aproba aderarea Municipiului Vatra Dornei la Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Romania .

     Art.2  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate,  va  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.04.2014

Nr.63