ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 1500 lei pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”- din cadrul Liceului Teoretic ,,Ion Luca”

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29  aprilie 2014

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale, actualizata;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 5, precum şi art. 45 alin. 1, art.115 alin.(1)  lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 1500 lei  pentru Asociaţia ,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”, în vederea efectuarii unei excursii cu elevii care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele judetene in anul scolar 2013-2014.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local pe baza de documente justificative.

        Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.04.2014

Nr.66