ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

 PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea

 “Regulamentul pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29  aprilie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu:

·         Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice,republicata;

·         Ordonanţa de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, republicată si actualizata;

·         Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000;

·         Hotărârea Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice;

·         Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,republicata si actualizata ;

În baza art. 36 alin. (2) lit.”d” si alin.(6) lit.a pct.7 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,actualizata; art. 45 alin. (1)  coroborate cu prevederile art.  115 alin. (1), lit. b, alin. (3), (5), (6) si (7) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1 Se aproba “Regulamentul pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”, conform anexei la prezenta hotarare.

        Art.2 Primarul, prin Directia economica va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.04.2014

Nr.67

 

Anexa la HCL nr.67/29.04.2014                        

 

“Regulamentul pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”

 

CAP. I

DISPOZITII GENERALE

 

Art. 1  Pe raza municipiului Vatra Dornei, orarele unitatilor amintite la art. 1, se stabileste de catre comercianti si se aproba de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei prin intermediul Biroului Autorizari din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei, in conditiile prezentului regulament. 

 

CAP. II

 

PROCEDURA DE APROBARE  SI ELIBERARE A ORARULUI DE FUNCTIONARE

 

            Art. 2 (1) In vederea aprobarii orarului de functionare, reprezentantul legal al solicitantului se va prezenta la Biroul Autorizari din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei, avand asupra sa urmatoarele documente: certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, anexa la certificatul de inregistrare pentru punctul de lucru respectiv ce contine acordurile si avizele ministerelor cu drept de avizare conform legii, dupa caz, certificatul constatator eliberat in conformitate cu dispozitiile Legii 359 /2004. De asemenea,  va prezenta certificatul de urbanism si autorizatia de construire care au stat la baza amenajarii spatiului respectiv. Pentru localurile situate in cladiri colective solicitantul trebuie sa faca dovada acordului asociatiei de proprietari si a vecinilor direct afectati atat pe  verticala cat si pe orizontala, pt. programul peste orele 23.00, indiferent daca, dupa aceasta ora, in local se foloseste ambianta muzicala sau nu. De asemenea, comerciantul va depune declaratia pe proprie raspundere privind tipul unitatii de alimentatie publica, conform prevederilor H.G. 843 / 1999.

            (2) Solicitantul va depune o cerere in care va arata orarul pe care il propune spre avizare, specificand  daca foloseste formatii de muzica sau  instalatii muzicale, numarul maxim de consumatori ( pe scaune si in picioare).

            Art. 3 (1) Biroul Autorizari, in urma analizarii cererii si a constatarii din teren, va elibera un orar de functionare tipizat in care va fi trecuta si mentiunea: in cazul unor reclamatii intemeiate Primaria Municipiului Vatra Dornei va reduce programul de functionare iar la reclamatii repetate primarul va suspenda activitatea comerciala.

(2) Daca orarul nu poate fi aprobat in forma propusa de solicitant i se comunica acestuia, in scris , motivele care  stau la baza acestui refuz. In acest caz,  solicitantul va face o noua cerere, in care va solicita aprobarea unui nou orar, conform cerintelor prezentului regulament precum si  motivatiilor comunicate in scris de catre Biroul Autorizari.

(3) Criteriile care stau la baza autorizarii unui orar peste orele 23.00 sunt: unitatea sa nu fie reclamata in mod intemeiat de catre vecinii limitrofi datorita zgomotului provocat de muzica, sa nu existe reclamatii cu privire la deranjul stradal in zona localului respectiv, sa detina semnaturile legalizate ale locatarilor direct afectati pe orizontala si verticala din cladirile invecinate sau locuinte colective, sa indeplineasca conditiile legale de functionare.

            Art. 4 Orarul aprobat se afiseaza la unitate la loc vizibil dinspre exterior.

            Art. 5 Comerciantul este obligat sa respecte orarul afisat si aprobat

            Art. 6 In cazul unitatilor plasate in incinta unor centre comerciale orarul este stabilit de catre administratorul centrului comercial, in conditiile prezentului regulament.

            Art. 7 Pentru solicitantii care organizeaza la cererea consumatorilor mese festive si evenimente, orarul de functionare poate fi depasit numai cu conditia respectari normelor legale privind linistea si ordinea publica. In acest caz, langa orarul de functionare se afiseaza anuntul “ rezervat “ cu precizarea perioadei de rezervare. Solicitantul va depune personal o notificare la Biroul Autorizari din cadrul primariei Municipiului Vatra Dornei, cu cel putin 48 de ore inainte ca evenimentul sa aiba loc.

 

 

 

Art. 8 (1)In cazul unor reclamatii care se dovedesc a fi intemeiate Primaria Municipiului Vatra Dornei poate modifica orarul de functionare situatie in care solicitantului i se vor comunica in scris motivele care au stat la baza acestei masuri      (2) Dupa ce a luat la cunostinta, comerciantul este obligat sa afiseze de indata orarul modificat.

            (3) Daca acele cauze care au dus la masura modificarii orarului au fost remediate, la cererea comerciantului , dupa  o verificare in teren, Biroul  Autorizari  poate propune Primarului revenirea la orarul initial.

CAP III

ORARUL DE FUNCTIONARE

 

            Art. 9 (1) Unitatile de alimentatie publica situate la parter sau subsol de bloc pot fi deschise publicului numai  pana la orele 23.00.

            (2) Unitatile gen restaurant vor fi deschise numai pana la orele 1.00.

            Art. 10 Terasele / gradini de vara pot functiona  cu muzica pana la orele 23.00. Terasele, indiferent daca se afla amplasate pe domeniul public sau privat, vor putea functiona dupa ora 23 numai cu conditia absentei oricarei surse de muzica.

          (1)Barurile pot functiona pana la ora 23.00

(1) In vederea aprobarii orarului pentru terase, solicitantii vor prezenta certificatul de urbanism precum si dovada platii pentru ocuparea domeniului public, pentru acele terase amplasate pe domeniul public.

            Art. 11 Unitatile de alimentatie publica de tip discoteci-baruri,cluburi, pot functiona cu muzica si dans pana la ora 4, si daca indeplinesc urmatoarele conditii: nu se afla situate in cladiri colective, nu sunt reclamate in mod intemeiat de catre vecini, sunt antifonate corespunzator astfel incat sa nu se depaseasca  limita maxima admisa a zgomotului,  in exterior conform , O.M.S 119 / 2014.

            Art. 12 Unitatile de tip bar de noapte pot functiona pana la orele 23.00, in conditiile pastrarii linistii si ordinii publice.

                                                                        CAP IV

SANCTIUNI

 

            Art. 13 Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)       Nerespectarea sau neafisarea orarului de functionare cu amenda de la 200 la 1000 de lei

b)       nerespectarea prevederilor art. 7 cu amenda de la 200 la 500 de lei

c)       nerespectarea prevederilor art. 9 alin (1) si(2) cu amenda de la 200 la 1000 de lei

d)       nerespectarea art. 10 cu amenda de la 200 la 1000 de lei

e)       nerespectarea art. 11 cu amenda de la 200 la 2000 lei

Art.14 In cazul nerespectarii dispozitiilor art. 8 alin (2) primarul dispune suspendarea activitatii unitatii pe o perioada intre 10 si 30 de zile.

Art.15  Constatarea si aplicarea sanctiunilor se face de catre inspectorii primariei si ai Politiei locale.

CAP. V

 

DISPOZITII FINALE

 

Art. 16 Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile O.G. 2 / 2001 privind regimul juridic al cotraventiilor.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                       Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul mai sus mentionat se publica in conformitate cu prevederile art. 2 si art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in adimistratia publica,

Prezentul anunt se aduce la cunostinta publica in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative in presa locala, se afiseaza la sediul Consiliului local al municipiului Vatra Dornei si pe site-ul propriu al Primariei municipiului Vatra Dornei.

In conformitate cu prevederile art. 6 alin.2 din Legea nr. 52/2003, anuntul este adus la cunostinta publica inainte cu cel putin 30 de zile de la supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritatea publica locala.

Conform dispozitiilor art. 6 alin.4 se stabileste perioada de pana la data de 19 mai 2006 pentru depunerea in scris la cam. 23 din cadrul Primariei municipiului Vatra Dornei a propunerilor, sugestiilor si opiniilor cu privire la proiectul de act normative supus dezbaterii publice.