ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

 PRIMARIA MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

Privind aprobarea  organizarii evenimentului „MIX MUSIC EVO”, care va avea loc in Vatra Dornei  in perioada 6-8 iunie 2014 in baza unui acord de colaborare incheiat intre  Municipiul Vatra Dornei şi S.C. „Compania Artistică Mix Music Show” S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29  aprilie 2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.20 alin.1 lit.”i” Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

 Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art. 10, art. 36, alin. (2) lit.(b); alin. (4), lit. e) si alin.(6) lit.(a) pct.5 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1 Se aproba  organizarea  manifestării culturale „Mix Music Evo” care va avea loc în Vatra Dornei în perioada 6 –8 iunie 2014, în baza unui Acord de colaborare ce se va încheia între Municipiul Vatra Dornei şi S.C.”Compania Artistică Mix Music Show” S.R.L., conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2 Se aproba alocarea de la bugetul local  al Municipiului Vatra Dornei a sumei de 40.000 de lei reprezentand contributia ce revine Municipiului Vatra Dornei la organizarea evenimentului prevăzut la art. 1, care rezultă din obligaţiile menţionate la punctul 4.2. din Acordul de colaborare.

       Art.3 Justificarea şi decontarea cheltuielilor în ce priveşte contribuţia financiară a Municipiului Vatra Dornei la organizarea evenimentului prevăzut la art. 1 din prezenta , se va realiza pe bază de acte doveditoare, prin Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei

      Art.4 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei  sa semneze acordul de colaborare prevazut la art.1 din prezenta hotarare.

      Art.5 Primarul, prin Directia economica  si Serviciul de promovarea si Dezvoltare Turistica si Salvamont, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.04.2014

Nr.68