ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  de indata   in data de  07  mai  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii bugetului de stat pentru anul 2013 nr.5/2013 şi a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, actualizat;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

       Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 conform influentei prevazuta in anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aproba modificarea si completarea Programului anual de investiţii -2014, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

     

                              Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

07.05.2014

Nr.69