ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie  si a contributiei propriii pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  de indata   in data de  07  mai  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.44, alin.1 din  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

Avand in vedere HCL nr.154/2012 privind aprobarea infiintarii Centrului de zi pentru copii  Vatra Dornei si aprobarea cofinantarii proiectului;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d” şi art. 126 din Legea nr. 215/2001 – republicată, a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, documentatia de avizare a lucrarilor de interventie  si a contributiei proprii pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice, conform anexei la prezenta hotarare.

          Art.2 Se aproba contributia proprie in valoare de 1821,6 euro(inclusiv TVA) respectiv, 8185 lei.

         Art.3 Cu data prezentei se abroga prevederile HCL nr.10/2014.

         Art.4 Primarul municipiului, prin  Serviciul de urbanism si Directia buget contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

07.05.2014

Nr.70