ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea platii cheltuielilor de executare catre birou individual executor judecatoresc Cimpulungeanu M.G. Sarmis

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  de indata   in data de  07  mai  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,actualizata; Hotararea nr.3501/2010 a Tribunalului Suceava; Incheierea Judecatoriei Vatra Dornei din data de 19.01.2012 privind incuviintarea executarii silite;Adresa nr.9732/25.04.2014 a Biroului Individual Executor Judecatoresc Cimpulungeanu M.G.Sarmis privind infiintarea popririi ;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.”b” , alin. (4) lit. ,,a,, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001-a administraţiei publice locale- Republicată si actualizata;

 HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă plata   sumei de 9396,43 lei reprezentand cheltuieli de executare in temeiul titlului executoriu nr.3501/2010 a Tribunalului Suceava,  catre Birou Individual Executor Judecatoresc Cimpulungeanu M.G.Sarmis.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

07.05.2014

Nr.71