ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

                CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea infiintarii  “Serviciului de educare si ingrijire pentru copii 0-3 ani Vatra Dornei ” in cadrul imobilului din Str.Sondei nr.1A in vederea completarii cererii de finantare privind “Serviciul de educare si ingirjire pentru copii 0-3 ani Vatra Dornei” ce va fi depusa la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Bucuresti in cadrul Programului “Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si cea personala” Mecanismul Financiar SEE si Mecanismul Financiar Norvegian

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  Legii nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor precum si prevederile OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare;

         În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit. “d”, precum şi art. 45  alin.(1)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

        Art. 1 Se aprobă infiintarea “Serviciului de educare si ingrijire pentru copii 0-3 ani Vatra Dornei”, cu sediul in incinta imobilului din Str.Sondei nr.1A, Vatra Dornei.

       Art.2 Se aproba  asigurarea contributiei proprii in procent de 10% din costul total al proiectului si a cheltuielilor neeligibile.

      Art. 3 Se aproba angajamentul de a pastra destinatia spatiului reabilitat si amenajat pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioada de minim 5 ani de la darea in functiune.

      Art.4  Se aproba asigurarea din bugetul propriu a costurilor de intretinere si reparare a spatiului si a costurilor de functionare a serviciului ce rezulta dupa realizarea proiectului atat timp cat va fi necesar dar nu mai putin de 5 ani de la darea in functiune a acestora.

       Art.5 Se aproba participarea personalului angajat in cadrul noului serviciu la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul proiectului, achitarea cheltuielilor de transport  ocazionate de participarea la aceste cursuri

      Art.6 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de finantare al proiectului.

     Art.7 Primarul municipiului, prin Serviciul de Asistenta Sociala, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.74