ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii fara licitatie publica, a  suprafetei de 18 mp teren situat in Str.Unirii,nr.39,  in vederea intregiriii proprietatii personale, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lucescu Corneliu Mihai si Lucescu Maria, proprietarii constructiei si a terenului limitrof

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara de  28  mai  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 18 mp teren situat în Str.Unirii,nr.39,  identic cu  nr. Cadastral 35472 din CF 35472 in vederea intregirii proprietatii personale, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lucescu Corneliu Mihai si Lucescu Maria, proprietarii constructiei si a terenului limitrof.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 30 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei  cu achitarea  integrala la momentul incheierii contractului de vanzare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                          Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.76