ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea listei de priorităţi īn repartizarea locuinţelor pentru

 tineri realizate prin programul ANL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

Avānd īn vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinānd seama de HCL nr.185/2009 privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate īn soluţionarea cererilor de locuinţă şi īn repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate īnchirierii īn municipiul Vatra Dornei;

Avand in vedere prevederile Legii nr.152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Īn conformitate cu prevederile art.15 din    HG Nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind īnfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Īn temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) si (2) lit.(d) si alin.(6) lit.(a) pct.17, precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă lista cuprinzānd solicitanţii īndreptăţiţi să primească o locuinţă realizată prin programul ANL, īn ordinea de prioritate stabilită īn anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărīre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                          Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.77