ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea HCL nr.170/2013 privind “aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 124 mp,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată  si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 – Se aprobă modificarea si completarea HCL nr.170/2013 privind „ aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 124 de mp,  identic cu nr.cadastral 34923 din CF 34923 situat in Str.Negresti nr.51B.

Art.2  Se aproba insusirea raportului de evaluare al terenului situate in Str.Negresti nr.51B,, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Pretul terenului  este de 14 euro/mp conform raportului de evaluare .

Art.4 Se actualizeaza caietul de sarcini cu pretul actualizat conform raportului de evaluare.

            Art.5 – Celelalte prevederi ale HCL nr.170/2013, raman valabile.

Art.6 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                          Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.78