ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

 privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren si a documentaţiei de licitaţie în vederea  concesionării prin licitaţie publică deschisă  a suprafetei de   390 mp teren situat in str. Eroilor, f.n., în vederea construirii unei locuinţe

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  29 ianuarie 2014

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

       În conformitate cu prevederile art.13, alin.(1) si art.16 alin.(4) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii-Republicata si  actualizata;

        În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. ,, c”, alin. (5) lit. ,,b”, ale  art. 123 alin.(2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, Republicata si  actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1. Se aprobă concesionarea unei suprafete de 390 mp si documentaţia de licitaţie în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă a suprafetei de 390 mp teren situat in str.Eroilor f.n., pentru construirea  unei locuinte, conform anexei la prezenta hotărâre.

      Art.2. Imobilul  teren de constructii – având datele de identificare cadastrală   35160 din CF 35160 - este proprietate privată a municipiului Vatra Dornei, se află în circuitul civil, fiind destinat valorificării prin licitaţie publică, conform prevederilor legale în vigoare.

      Art.3 Nivelul de pornire la licitaţie al redevenţei va fi de 15 euro/mp, conform HCL nr.130/2013 privind stabilirea preturilor terenurilor proprietatea municipiului Vatra Dornei,  cu pas de licitare de 5% din preţul de pornire .

       Art. 4 Durata concesiunii se stabileşte la 49 ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

       Art 5 Plata redevenţei se va face în termen de 15 ani de la data încheierii contractului de concesiune.

       Art.6 Se aproba constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru organizarea si desfasurarea licitatiei in urmatoarea componenta:

                    Presedinte : Rusu Mircea – Administrator public

                    Membrii : Calinescu Brandusa – Director economic

                                       Marcel Nacu – Inspector serviciul de urbanism

                                       Hopulele Zamfira – Consilier

                                       Mezdrea Felicia- Consilier juridic

                   Secretar :   Florean Camelia- Consilier Serviciul venituri

        Art.7 Se aproba constituirea comisiei de solutionare a contestatiilor la  evaluarea  ofertelor pentru organizarea si desfasurarea licitatiei in urmatoarea componenta:

                    Presedinte :Cojocaru Nicusor – Viceprimarul municipiului

                    Membrii : Turcanu Iancu – Director tehnic

   Negrea Gabriela- Consilier Directia economica

                                       Simionescu Mirela- Consilier achizitii publice

                                       Dudici Catalin - Consilier juridic

                     Secretar :   Florean Camelia- Consilier Serviciul venituri

       Art.8 Primarul Municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Compartimentul juridic  va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                 APOSTOAIE EMIL

      

                 Contrasemneaza,

                  Secretarul municipiului

      Vasile Turcu

Vatra Dornei

29.01.2014

Nr.8