ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

PRIMARUL MUNICIPIULUI

                                                 VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.57/2011

privind “stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentata de catre Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Avand in vedere HCL nr.20/10.01.2011 a Consiliului Local Vatra Dornei, privind stabilirea modelului tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se completeaza art.1 din HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră », astfel :

-         Se aprobă 1 amplasament pe Str.Republicii, langa  chioscul de schimb valutar, pentru amplasare chiosc in vederea amenajarii unui punct turistic si agentie de turism.

-         1 ampalsament  pe Aleea din Parcul Municipal, in vederea amenajarii unui chiosc pentru comercializare produse din piele si produse artizanale.

      Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr.57/2011 raman valabile.

      Art.3 Primarul, prin Serviciul de urbanism,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                          Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.80