ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

Hotarare

 privind  constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, in  favoarea domnului Axinia  Dumitru Dorin, in baza contractului de concesiune nr.7952/01.04.2014, pentru suprafata de 390 mp teren situat in Str.Eroilor, in vederea construirii unei locuinte

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor:

- art. 693 - 702 din Cartea a III-a, Titlul III, Capitolul I „Superficia” si Cartea a V-a, Titlul II, din Noul Cod Civil, , Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, modificata si completata, pct. 3.12 privind intabularea dreptului de superficie si a dreptului de concesiune din Ordinul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006;

-HCL nr.8/29.01.2014 privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren si a documentaţiei de licitaţie în vederea  concesionării prin licitaţie publică deschisă  a suprafetei de   390 mp teren situat in str. Eroilor, f.n., în vederea construirii unei locuinţe;

- contractul de concesiune nr.7952/01.04.2014;

Potrivit competenţelor conferite de art. 36, alin 2, lit. c , alin 5, lit. b, art. 115, lit. b, si art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, în suprafaţă de 390 mp, identic cu nr.cadastral 35160 din CF 35160, situat in Str.Eroilor f.n.  în favoarea domnului Axinia Dorin Dumitru, in vederea construirii unei locuinte, in baza contractului de concesiune nr.7952/01.04.2014.

Art. 2. Preţul pentru superficia terenului situat pe str. Eroilor, f.n., este conform contractului de concesiune.

Art. 3.  Dreptul de superficie se constituie pe o durată de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire.

Art.4 Primarul, prin va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                           Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.82