ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

 Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 519 mp,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Republicii, nr.5B, domeniul privat”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 – Se aprobă  vânzărea prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 519 de mp, compus din suprafata de 216 mp  identic cu nr.cadastral 35518  din CF 35518 si suprafata de 303 mp identic cu nr.cadastral 35502  din CF 35502, cu instituirea unui drept se servitute de trecere  si acces la conductele de utilitati pentru executarea lucrarilor de reparatii in caz de defectiuni, cu piciorul, autovehicol si atelaj in favoarea Municipiului Vatra Dornei.

Art.2  Pretul terenului  este de 45 euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei .

Art.3 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

            Art.4 Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 5 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                           Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.83