ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

 Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 22 mp,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Mihai Eminescu,nr.30, domeniul privat”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 – Se aprobă  vânzărea prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 22 de mp, situat in Str.Mihai Eminescu, nr.30, identic cu nr.cadastral 35448  din CF 35448.

Art.2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a terenului mentionat la art.1, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Pretul terenului  este de 26 euro/mp conform raportului de evaluare anexa la prezenta hotarare.

Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

            Art.5 Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 6 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                           Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.84