ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a suprafetei de 86 mp teren, aferent  constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Benchea Macsim Sinziana-Cabinet Medical individual de psihiatrie  teren situat în Str. Mihai Eminescu nr.30

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizulcomisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 –  administraţiei publice locale,republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se  aproba vanzarea, fără licitaţie publică a suprafetei de 86 de mp teren, identic cu nr.cadstral 30830- de 73 mp din CF 30830 si identic cu nr.cadastral 35097 de 13 mp din CF 35097, teren aferent  constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Benchea Macsim Sinziana-Cabinet Medical Individual de Psihiatrie,  teren situat în Str.Mihai Eminescu nr.30.

Art.2 Se aproba insusirea raportului de evaluare a terenului mentionat la art.1, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Pretul de vanzare al terenului mentionat la art.1 este de 26 de euro/mp, conform raportului de evaluare cu achitarea unui avans de 50%  la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare iar restul in 2 rate lunare egale.

Art.4 Cu data prezentei se abroga HCL nr.25/14.02.2008 si inceteaza de drept contractul de concesiune nr.9619/17.04.2008.

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Juridic,va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                                Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.85