ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T ĂR Â R E

privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Vatra Dornei

 

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.8 alin.1 al Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. c) si alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata si actualizata;

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E:

 

    Art.1. Se aproba Regulamentul referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a MunicipiuluiVatra Dornei, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

    Art.2. Primarul municipiului Vatra Dornei, prin Serviciul urbanism,  va  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                                Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.86