ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

  privind   aprobarea cofinanţării acţiunilor cultural- artistice  organizate de  Clubul Copiilor şi Elevilor

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.”i” al Legii nr.273/2006- privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. “a”,pct.1 si 4,  precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă cofinanţarea actiunilor cultural- artistice  organizate de Clubul Copiilor si Elevilor, conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea  sumei de 10.000 lei Clubului Copiilor şi Elevilor pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cultural artistice .

Art. 3 Suma alocată conform art.1 va fi suportată din bugetul local şi va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art.4 Primarul, prin Serviciul buget- contabilitate şi Casa de Cultură va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                                Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.87