ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea cheltuielilor  aferente deplasării Ansamblului  folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei in Boston-SUA la evenimentele cultural educative organizate cu ocazia zilei  de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.(i) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.4, 5 precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 9000 lei, în vederea deplasarii in Boston –SUA, a Ansamblului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei in perioada 18.11.2014-04.12.2014 pentru a participa la evenimentele organizate cu ocazia zilei  de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei.

          Art. 2  Suma alocata conform art.1 vor fi decontate pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                                Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

 

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.88