ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

Privind aprobarea contractelor de administrare a  fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si  Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  28  mai  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conformitate cu anexa 1 art.2 din HG 483/2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat si ale clor constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicarea OUG 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, art.10 alin.1 si 3 si art.12 din Legea nr.46/2008 –Codul Silvic si anexa 1, art.4 alin.3 din Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si ai ocoalelor silvice;

In temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1- Se aproba incheierea contractelor de administrare, intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin- Ocolul Silvic Vatra Dornei,Ocolul Silvic Iacobeni, Ocolul Silvic Carlibaba si Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se mandateaza primarul Municipiului  Vatra Dornei, sa semneze contractele  de administrare a  fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei cu Directia Silvica Suceava prin Ocoalele Silvice mentionate la art.1.

Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     MATEICIUC ILIE 

    

                              Contrasemneaza,

                                                Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

28.05.2014

Nr.90