ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

Privind  modificarea si completarea alin. 5.1 si 5.2 din anexa 1 la  HCL nr. 79/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea  actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul prevederilor din Legea nr.51/2006 republicata, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizata precum şi  Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, actualizata;;

Prevederile  din Legea nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, actualizata si ale Ordinul Institutului National de Statistica nr.337/2007, actualizat;

            În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.(14), art.45 alin.1 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată si actualizata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

     Art.1 Se aprobă modificarea si  completarea alin. 5.1 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L,  astfel:

Obiectul principal de activitate al societatii este :

  Cod CAEN  - 3811 – colectarea deseurilor nepericuloase;

     Art.2 Se aprobă modificarea si  completarea alin. 5.2 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea Actului Constitutiv al S.C. “ ECOLOGICA VATRA DORNEI” S.R.L. cu următoarele activităţi:

Cod CAEN-3530 – furnizare de abur si aer conditionat;                     

    Art.3 Se împuterniceşte domnul director Vasile Ungureanu sa semneze si să efectueze toate demersurile legale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

    Art.4.  Cu data prezentei se abroga  HCL 117/2012.

  Art.5 Persoanele nominalizate si SC Ecologica Vatra Dornei SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

    

                              Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.95