ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de  teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Retinand prevederile Legii nr.15/2003,actualizata;

Potrivit dispozitiilor art.36 al.(2) lit. „b” si alin.(4) lit.”e” si 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale-actualizata si republicata;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba retragerea dreptului de folosinta gratuită asupra terenului proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit pentru constructia de locuinţe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 cu modificările si completările ulterioare, prin HCL  nr.151/2009 pe Str.Poligonului, dupa cum urmeaza:

- Simionescu Mirela - pentru renuntarea la lotul de teren nr. 2, în suprafaţă de 276 mp.

Art.2. Terenul prevăzut la articolul 1, rămâne în administrarea Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea atribuirii altor persoane îndreptăţite, în functie de ordinea de prioritate.

Art.3. Primarul municipiului, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

     

                              Contrasemneaza,

                              Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.96