ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă  pentru Morosan Mihaela Gabriela, pentru efectuarea unui tratament medical pentru fiul acesteia Bacrau Adelin Constantin

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,  actualizata;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2000 de  lei,  ajutor de urgenţă pentru Morosan Mihaela Gabriela, pentru efectuarea unui tratament medical pentru fiul acesteia Bacrau Adelin Constantin.

          Art.2 Primarul, prin Serviciul de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

    

                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.97