ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Galdiolelor nr.7, Bl.Ucrups,Sc.A, et.4, ap.28, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre  Ruscanu Mihai Filaret

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată si actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Galdiolelor nr.7, Bl.Ucrups,Sc.A, et.4, ap.28,  identic cu nr.cadastral  30660-C1-U19,  in suprafata de 10,72 mp,  din CF 30660-C1-U19 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ruscanu Mihai Filaret.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 730 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea  intergala in momentul incheierii contractului.

Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

    

                              Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

                   Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.98