ROMÂNIA                                       

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

 Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 647 mp,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  in data de  26  iunie  2014

 

        Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul art. 36  alin.2 lit.c si alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3), art.  123 alin. (1), (2) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată  si actualiazata;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 – Se aprobă  vânzărea prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 647 de mp,  identic cu nr.cadastral 35481 din CF 35481 situat in Str.Diecilor, nr.29.

Art.2  Pretul de pornire la licitatie a terenului  este de 25 euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei .

Art.4 Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.

            Art.5 Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art. 6 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                     RIPAN MARIUS VASILE 

 

 

    

                              Contrasemneaza,

                               Secretarul municipiului

                  Vasile Turcu

 

Vatra Dornei

26.06.2014

Nr.99