ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de functionare pentru bugetul anului 2014  din excedentul bugetului local al  anului 2013

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   de indata  din data de  09 ianuarie   2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Tinand cont de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1780/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin. 2 lit.a coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                        HOTĂRĂŞTE:          

Art. 1 Se aproba acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de functionare pentru bugetul anului 2014 in cuantum  de 238.047,98 lei, inregistrat la data de 31.12.2014,  din excedentul  sectiunii de functionare al bugetului local al  anului 2013.

Art.2  Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       APETRII GHEORGHE

  

                                    Contrasemneaza,

                               Pt. Secretarul municipiului

                   Luminita Luminosu

Vatra Dornei

09.01.2015

Nr.1