ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes local

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 ianuarie   2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de catre Costel Ungureanu, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;
             În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 5 si 6 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:


                                                                          HOTARASTE:


               Art.1. Se aproba „Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes local”, prevazut în Anexa I, parte integranta din prezenta hotarâre.

               Art.2. Primarul Municipiului prin Directia economica si Compartimentul juridic, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                 Pt. Secretarul municipiului

                    Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.01.2015

Nr.10

 

 anexa_HCL_10 (1).pnganexa_HCL_10 (2).pnganexa_HCL_10 (3).pnganexa_HCL_10 (4).pnganexa_HCL_10 (5).pnganexa_HCL_10 (6).pnganexa_HCL_10 (7).pnganexa_HCL_10 (8).pnganexa_HCL_10 (9).pnganexa_HCL_10 (10).pnganexa_HCL_10 (11).pnganexa_HCL_10 (12).pnganexa_HCL_10 (13).pnganexa_HCL_10 (14).pnganexa_HCL_10 (15).pnganexa_HCL_10 (16).pnganexa_HCL_10 (17).pnganexa_HCL_10 (18).pnganexa_HCL_10 (19).pnganexa_HCL_10 (20).pnganexa_HCL_10 (21).pnganexa_HCL_10 (22).pnganexa_HCL_10 (23).pnganexa_HCL_10 (24).pnganexa_HCL_10 (25).pnganexa_HCL_10 (26).pnganexa_HCL_10 (27).pnganexa_HCL_10 (28).pnganexa_HCL_10 (29).pnganexa_HCL_10 (30).pnganexa_HCL_10 (31).pnganexa_HCL_10 (32).pnganexa_HCL_10 (33).pnganexa_HCL_10 (34).pnganexa_HCL_10 (35).pnganexa_HCL_10 (36).pnganexa_HCL_10 (37).pnganexa_HCL_10 (38).pnganexa_HCL_10 (39).pnganexa_HCL_10 (40).pnganexa_HCL_10 (41).pnganexa_HCL_10 (42).pnganexa_HCL_10 (43).pnganexa_HCL_10 (44).png