ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                        VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

  privind aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren  in suprafata de 145,68 mp teren situat in Str.Bistritei nr.16,  reprezentand cota aferenta locuintei, curte si gradina, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lozneanu Adela           

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

     intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  30 iunie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată si actualizata;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea fara licitatie publica a  suprafeţei de 145,68 mp teren situat în Str. Bistritei nr.16 astfel: suprafata de 54 mp teren curte  identic cu nr.cadastral 31318 din CF 31318,suprafata de 30 mp teren identic cu nr.cadastral 31319 din CF 31319, suprafata de 18 mp teren identic cu nr.cadastral 34627 din CF 34627 – gradina si cota de 52/100 in suprafata de 43,68 mp teren identic cu nr.cadastral 31314 din CF 31314, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru  Lozneanu Adela.

Art. 2  Preţul terenului de la art.1, se stabileşte la 15 euro/mp, conform HCL nr.130/2012 privind  aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  integrala in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                        RIPAN MARIUS

  

                          Contrasemneaza,

                           Pt. Secretarul municipiului

              Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

30.06.2015

Nr.103