ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                      VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  modificarea si completarea HCL nr.151/2014 privind “aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.32, parter, ap.5a, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC PETRESCU OLIMPIADA SRL

 

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                      intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  30 iunie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea si completarea HCL nr.151/2014 privind “aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.32, parter, ap.5a, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC PETRESCU OLIMPIADA SRL,in sensul ca se completeaza art.1 al HCL nr.151/2015 astfel:

Se aproba vânzarea cotei de teren  de 344/10000 din PT 421/6  din CF 30418, respectiv 10,38 mp teren  aferenta imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.32, parter, ap.5a, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC Petrescu Olimpiada SRL.Pretul terenului este de 45 de euro/mp conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.151/2014 raman valabile.

         Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         RIPAN MARIUS

  

                                    Contrasemneaza,

                                Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

Vatra Dornei

30.06.2015

Nr.106