ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                      VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea perioadei, a programului  si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                      intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  30 iunie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”şi alin. (6) lit. ,,a” pct.4,5,6,, precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001  – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă  organizarea şi desfăşurarea Zilelor Muncipiului Vatra Dornei” – ediţia 2015,  în perioada 16-22 iulie 2015, in Parcul Municipal Vatra Dornei.

            Art. 2 Se aprobă programul de activităţi al Zilelor Municipiului conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art. 3  Se  aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru manifestările zilelor municipiului.

           Art. 4 Primarul municipiului, prin Diectia buget contabilitate, Directia Sport, Cultura si Turism şi Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         RIPAN MARIUS

  

                                    Contrasemneaza,

                                Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

30.06.2015

Nr.107