ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                      VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru  Codorean Onisie , în vederea efectuarii  unui tratament medical

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

             intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  30 iunie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.“d”, alin. 6 lit. ,,a”, pct. 2,3, precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1500 de lei către Codorean Onisie în vederea efectuarii unui tratament medical.

Art. 2  Suma alocată va fi suportată  din bugetul local, de la capitolul 8 - Asigurari si Asistenta Sociala –Bunuri si servicii- cod indicator 68.02.15.01-57.02.01.

Art. 3 Cheltuielile  vor fi decontate pe bază de documente justificative.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Directia buget contabilitate şi serviciul de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       RIPAN MARIUS

  

                                    Contrasemneaza,

                                Pt. Secretarul municipiului

                          Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

30.06.2015

Nr.108