ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T A R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuintelor A.N.L. din municipiul Vatra Dornei

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 ianuarie   2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Vazând prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G.R. nr.962/2001 privind privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, ale Ordinului nr. 1391/2014 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru patrat, pentru anul 2014, în vederea vânzarii locuintelor pentru tineri;art.2 din HG nr.77/2011 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora;

În temeiul dispozitiilor art. 36 alin.2 lit.”c” coroborat cu alin.5 lit.”b” 45 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Regulamentul de vânzare a locuintelor A.N.L.(unitati locative si cotele indivize aferente acestora) din Municipiul Vatra Dornei, denumite în continuare locuinte, potrivit anexei nr.1.

Art.2 Se aproba contractul cadru de vânzare – cumparare, a locuintelor, potrivit anexei nr. 2. Contractele de vânzare – cumparare se încheie sub forma autenticasi se semneaza, în numele si pentru Municipiul Vatra Dornei de catre primarul  municipiului Vatra Dornei, Ilie Bonches.

Art.3. Se aproba modelul de cerere si lista cu acte necesare achizitionarii locuintelor A.N.L., potrivit anexelor nr.3 si 4.

Art.4 La pretul de vânzare a locuintei nu va fi luat în considerare plusul de valoare adus acesteia prin lucrari efectuate de chiriasi pe cheltuiala proprie, cu respectarea prevederilor legale.

Art.5 (1) Sumele provenite din vânzarea locuintelor se încaseaza de catre Directia Economica si se fac venit la bugetul de stat cu exceptia comisionului de 1 % prevazut de art.1 din prezenta, care se face venit la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei.

(2) Directia Economica este împuternicita sa vireze catre A.N.L., sumele provenite din vânzarea locuintelor si încasate potrivit contractelor de vânzare – cumparare încheiate.

Art.6 Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.7 Primarul municipiului Vatra Dornei prin Directia Economica si Comisia de vanzare a locuintelor ANL, va duce la  îndeplinire dispozitiile prezentei hotarâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                 Pt. Secretarul municipiului

                    Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

28.01.2015

Nr.11