ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                      VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                  intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  30 iunie    2015

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” si alin.5 lit.”c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art. 1 Se atesta apartenenta la domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei a constructiei Policlinicii Vatra Dornei in suprafata de 375 mp cu regim de inaltime P+2E+M si a terenului aferent acesteia in suprafata de 448 mp identic cu parte din parcela cadastrala 424/4 din CF 4405, 424/2 si 424/7 din CF 1377, PT 424/1 din CF 3970, PT 4527, 424/87 din CF 2852 a comunei cadastrale Vatra Dornei.

    Art.2 – Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       RIPAN MARIUS

  

                              Contrasemneaza,

                        Pt. Secretarul municipiului

                        Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.06.2015

Nr.111