ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

     HOTĂRÂRE

privind acordul  Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei,  privind punerea la dispozitie , în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a suprafetei de 3863 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pozitionata in U.A.119, ce urmeaza a fi afectata  cu montarea conductei de transport gaze naturale  Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                  intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  30 iunie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c”şi 5 lit.a, ale art 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.Se acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei,  in vederea  punerii la dispozitie, în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS, a suprafetei de 3863 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pozitionata in U.A.119,administrat prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, pentru amplasarea obiectivului de investitie “Conducta de transport gaze naturale  Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei.

Art.2 Suprafata de teren forestier ocupata temporar in vederea realizarii obiectivului mentionat la art.1 este astfel:

-          U.P.I., u.a. 119H, S ocupata= 0,1225 ha;

-          U.P.I., u.a. 119J,  S ocupata = 0,1308 ha;

-          U.P.I., u.a. 119H,  S ocupata = 0,1330 ha;

Art.3.Cu data prezentei se revoca HCL nr.77/30.06.2011.

Art.4 Primarul municipiului prin Directia tehnica, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       RIPAN MARIUS

  

                              Contrasemneaza,

                              Pt. Secretarul municipiului

                    Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

30.06.2015

Nr.112