ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

 

                                                                   HOTĂRÂRE

privind darea în administrare Scolii gimnaziale nr.4, a constructiei si terenul aferent,  proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei”

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                  intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  30 iunie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile 112 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

- art.874, art.2146-2153 din Noul cod civil;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.”c” raportat la alin. (5) lit. “a”  şi art.115, alin.(1), lit.”b”coroborat cu art.45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1. Se aprobă darea în administrare Scolii Gimnaziale nr.4 Vatra Dornei a constructiei scoala generala cu clasele I-VIII, cu regim de inaltime P+2, identica cu nr.cadastral 36105-C1 in suprafata de 739 mp si a terenului aferent acesteia in suprafata de 2241 mp identic cu nr.cadastral 36105 din CF 36105.

Art.2. Darea in administrare se va face pe baza de protocol de predare-primire.

Art.3. Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra bunurilor preluate in conditiile legii.

           Art.4.- Primarul Municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       RIPAN MARIUS

  

                              Contrasemneaza,

                              Pt. Secretarul municipiului

                    Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

30.06.2015

Nr.114