ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 HOTĂRÂRE

privind stabilirea comisiei de verificare a modului de respectare a prevederilor contractuale pe durata derularii contractelor de inchiriere a pasunilor proprietatea Municipiului Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  de indata  din  data de  08 iulie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             În conformitate OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

            În temeiul dispoziţiilor art.123 alin.2 şi art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin. 5 lit.,,b” precum şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale - Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1  Se stabileşte comisia de verificare a modului de respectare a prevederilor contractuale pe durata derulării contractelor de închiriere a păşunilor proprietatea municipiului, în următoarea componenţă:

  1. Preşedinte comisie : Nicusor Cojocaru  - Viceprimar
  2. Membri:Mircea Rusu- Administrator public
                 Felicia Mezdrea – consilier juridic

                    Vasile Chiruţă – consilier local

                    Scripcaru Corneliu - consilier local

                    Apetrii Gheorghe - consilier local

                   Tinel Postelnicu –  Consilier al primarului

 Secretar comisie: Luca Gheorghe- referent Registrul agricol
Art.2 Primarul municipiului, prin -Serviciul Cadastru-fond funciar şi comisia numita, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COJOCARU NICUSOR

  

                              Contrasemneaza,

                              Pt. Secretarul municipiului

                    Luminita Luminosu

Vatra Dornei

08.07.2015

Nr.116