ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                                 VATRA DORNEI

 

Hotarare

 privind  constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, in favoarea doamnei Prejmereanu Ana-Maria, in baza contractului de concesiune nr.9841/28.04.2014, pentru suprafata de 300 mp teren situat in Str.Unirii, f.n.,  in vederea construirii unei locuinte

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  de indata  din  data de  08 iulie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor:

- art. 693 - 702 din Cartea a III-a, Titlul III, Capitolul I „Superficia” si Cartea a V-a, Titlul II, din Noul Cod Civil, , Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, modificata si completata, pct. 3.12 privind intabularea dreptului de superficie si a dreptului de concesiune din Ordinul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006;

-HCL nr.44/24.03.2014 privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren si a documentaţiei de licitaţie în vederea  concesionării prin licitaţie publică deschisă  a suprafetei de   300 mp teren situat in str.Unirii, f.n., în vederea construirii unei locuinţe;

- contractul de concesiune nr.9841/28.04.2014;Incheierea nr.9414/19.06.2015 a OCPI Vatra Dornei precum si solicitarea nr.16.315/03.07.2015 a doamnei Prejmereanu Ana Maria;

Potrivit competenţelor conferite de art. 36, alin 2, lit. c , alin 5, lit. b, art. 115, lit. b, si art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1. Se aprobă constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros pe terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, în suprafaţă de 300 mp, identic cu nr.cadastral 35330 din CF 35330, situat in Str.Unirii  f.n.  în favoarea doamnei Prejmereanu Ana Maria, in vederea construirii unei locuinte, in baza contractului de concesiune nr.9841/28.04.2014.

Art. 2. Preţul pentru superficia terenului situat pe str.Unirii, f.n., este conform contractului de concesiune, respectiv 6600 de euro,

Art. 3.  Dreptul de superficie se constituie pe o durată de 49 de ani, cu posibilitatea de prelungire. Redeventa se va achita pana pe data de 30 septembrie, pentru anul in curs, intr-o perioada de 10 ani, in cuantum de 660 de euro pe an, platibil in lei la cursul leu/euro din ziua platii sau din data termenului de plata, daca plata se va face dupa aceasta data.

Art.4 Primarul,prin Serviciu Venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

   PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       COJOCARU NICUSOR

  

                              Contrasemneaza,

                                            Pt. Secretarul municipiului

                    Luminita Luminosu

Vatra Dornei

08.07.2015

Nr.117