ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

Privind desemnarea persoanelor  care pot înlocui reprezentantul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava în Adunarea generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava” (AJAC Suceava)

 

Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava întrunit în şedinţă extraordinară din data de 20 IULIE 2015

Având în vedere:

- Expunerea de motive, prezentată de domnul Boncheş Ilie, primarul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;

- Raportul Compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului  municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrat cu nr. 17195 din 14.07.2015.

- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

- Hotărârea Guvernului nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 şi nr.4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 - pentru aprobarea actului constitutiv - cadru şi a statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

- Legea nr.241/2006 a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

- Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava;

            În temeiul art.36 alin.(6) lit.a, pct.14 şi al  art. 45 alin.2 lit.f din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se desemnează  în calitate de înlocuitori ai reprezentantului municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava în Adunarea generală  a Asociaţiei Judeţene pentru Apă Canalizare Suceava, în cazul  în care acesta nu poate participa la şedinţele la care este convocat, următoarele persoane:

                              Domnul  Scripcaru Corneliu

                              Domnul  Rusu Filaret Mircea

Art.2.  Se împuterniceşte reprezentantul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava în

Adunarea generală  a Asociaţiei Judeţene pentru Apă Canalizare Suceava, să voteze pentru aprobarea materialelor prevăzute în convocarea pentru şedinţa AGA a AJAC Suceava.

            Art.3.Primarul municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                        COJOCARU NICUŞOR

 

 

 

                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                   Pt.  Secretarul municipiului

                                                                                        Luminosu Luminiţa

Vatra Dornei

DATA 20.07.2015

NR.118

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Anexa nr.1 la HCL____

 

 

SRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI

MUNICIPAL VATRA DORNEI

 

 

   -Sectia medicina interna                                                                                     75 paturi

      din care :

                  - compartiment neurologie                                                 15 paturi

 - Secţia obstretică-ginecologie                                                                           30 paturi

        din care :

                   - neonatologie                                                             5 paturi

  - Sectia chirurgie generala                                                                                 30 paturi

          din care :

                    - compartiment ATI                                                      5 paturi

                    - compartiment ORL                                                     5 paturi

                    - compartiment ortopedie şi traumatologie             4 paturi*

   -Compartiment pediatrie                                                                                   18 paturi

   - Secţia boli infecţioase                                                                                      30 paturi

    -Compartimentul de primire urgenţe

 

 

                                                                                                 TOTAL               183 paturi

    - însoţitori                                                                                                           10 paturi

   - spitalizare de zi                                                                                                 25 paturi

   - farmacie

   - laborator de analize medicale

   - laborator radiologie şi imagistică medicală

   -  laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie

   - compartiment prosectură**

    - birou de evaluare şi statistică medicală

    - compartiment de prevenire şi control al infecţiilor nozocromiale

   - cabinet boli infecţioase

    - cabinet planificare familială

    - cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice

    - dispensar TBC

-          cabinet consultaţii

-          cabinet TSS

-          bacteriologie şi recoltări spute

-          cabinet asistente de teren

       -Aparat funcţional

 

      * închis temporar

      **serviciile de histopatologie şi citologie sunt asigurate de către Spitalul Judeţean de   Urgenţă Suceava