ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea si completarea HCL nr.49/2012 privind  alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor  consilierilor 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                  intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.17.707/21.07.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.17.695/21.07.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În baza prevederilor art.31 alin.(2)  şi art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 din Anexa nr. 1 la  Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

             Art.1.  Se completeaza HCL nr.49/2012 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali, astfel:

                  1. Simireanu Timinschi Serenela - Presedinte

                 2. Obreja Mariana - Membru

                 3.Ungureanu Costel - Secretar

           Art. 2.  Secretarul unităţii administrativ teritoriale va duce la indeplinire prevederile  prezentei hotarari.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

        ROMANICA TIREL

                                                  

  

                              Contrasemneaza,

                              Pt. Secretarul municipiului

                    Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.119