ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare

organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2015

 

     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 ianuarie   2015

 

            Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;      

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.5,6, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2015 conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de  110.000 de lei, nececesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice Serbărilor Zăpezii 2015.

Art.3 Suma alocată conform art. 2 va fi suportată din bugetul local şi surse atrase.

Art.4 Primarul municipiului,  prin Directia economica, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Serviciul de promovare a turismului şi Salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                 Pt. Secretarul municipiului

                      Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.01.2015

Nr.12