ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ripan Marius Vasile

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

                            intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

         Având în vedere 

         -Referatul  constatator nr.17.696/21.07.2015 semnat de  Primarului municipiului Vatra Dornei şi secretar ;

         -Demisia din calitatea de consilier local nr.14.276/15.06.2015 a domnului Ripan Marius Vasile;

         -dispoziţiile  art.9 alin.(2) lit.a, art.10 şi art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,

             În temeiul art. 45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

         Art.1. Se ia act de  încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ripan Marius Vasile, înscris pe lista electorală a Partidului Democrat Liberal, la alegerile din 10 iunie 2012.

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier local deţinut de domnul Ripan Marius Vasile.

          Art.3. Primarul şi secretarul municipiului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

           ROMANICA TIREL

                                                  

  

                     Contrasemneaza,

               Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

 

 

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.120