ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier local  al  doamnei

 Vasilut Daniela Nicoleta

  

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

                       

              Având în vedere expunerea de motive nr.17.709/21.07.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.17.697/21.07.2015 al secretarului municipiului, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, HCL nr.120/29.07.2015, prin care Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei constată încetarea de drept a mandatului de consilier local PDL a domnului  Ripan Marius Vasile precum şi   adresa organizaţiei judeţene a PNL;                     

                Conform procesului verbal al comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al Municipului Vatra Dornei;

                În conformitate cu prevederile art.100 alin.33 din Legea nr.115/ 2015- pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

               În temeiul art.45 alin.1  din Legea  nr.215/2001-republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

           Art.1 Se valideaza mandatul de consilier local  a doamnei Vasilut Daniela Nicoleta ,  membru  a Partidului National Liberal- Filiala  Vatra Dornei.

            Art.2- Se modifica in mod corespunzator HCL nr.54/2012 in sensul ca, de la data validarii mandatului de consilier local, doamna Vasilut Daniela Nicoleta va face parte din comisia  de specialitate nr.  I pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ şi agricultură-silvicultură precum si din comisia de specialitate nr.IV pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte,  muncă şi protecţie socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism.

         Art.3 Secretarul municipiului va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       ROMANICA TIREL

                      Contrasemneaza,

                            Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

 

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.121