ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive nr.17.710/21.07.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate nr.17.698/21.07.2015, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.2  alin.(2) din HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicata si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se completează inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.31/2004, completat prin HCL nr. 170/30.10.2008 , HCL nr.151/2009  si HCl nr.11/2014 si HCL 193/2014 cu 2 loturi situate in Str.Unirii f.n., astfel:   un lot de 300 mp identic cu nr.cadastral 36338 din CF 36338 si un lot de 300 de mp identic cu nr.cadastral 36335 din CF 36335.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PRESEDINTE DE SEDINTA

        ROMANICA TIREL

 

                     Contrasemneaza,

                            Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

 

 

 

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.122