ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32136 – in suprafata de 616 de mp, situat in Str.Transilvaniei, nr.20  jud.Suceava

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.17.712/21.07.2015 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.17.699/21.07.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil.
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 32136 – in suprafata de 616 de mp, situat in Str. Transilvaniei, nr.20-intravilan, jud.Suceava astfel:

-          imobilul cu nr.cadastral 36342  situat in Str.Transilvaniei nr.20,  avand suprafata de 107 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

-          imobilul cu nr.cadastral 36343 in Str. Transilvaniei nr.20,   avand suprafata de 80 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

-          imobilul cu nr.cadastral 36344 in Str. Transilvaniei nr.20,   avand suprafata de 429 mp va fi inscris in cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

    Art.2 Se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Transilvaniei, nr.20, conform anexei la prezenta hotarare.

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de dezlipire.

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

        ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

                            Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.124