ROMĀNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

 

Hotarare

 privind  stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari de servicii de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie in cadrul Cresei si a contributiei lunare a parintilor pentru plata acestor servicii

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, intrunit in sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

Avānd īn vedere expunerea de motive nr.17.715/21.07.2015 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.17.683/21.07.2015 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avānd īn vedere prevederile art.72 din H.G. nr. 1252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară coroborate cu prevederile Legii nr. 263/2007 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, actualizată,

          Īn temeiul art. 36 alin. 2 litera d),si alin.6 lit.(a) pct.1 si 2 art. 45 alin.1 şi 115 alin. 1, lit. (b.) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,

 

    HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1  Se stabileşte īncepānd cu anul şcolar 2015-2016 costul mediu lunar īn cuantum de 492lei/copil/lună,

 Art.2 Valoarea contribuţiei lunare de īntreţinere se stabileşte īn cotele procentuale şi nu va depăşi 20% din costul mediu lunar de īntreţinere,

Venit mediu brut lunar cumulat părinte/reprezentant legal

Număr copii

Cota procentuală contribuţie părinţi

Peste 700 lei

Un copil

20%

2 sau mai mulţi  copii

10%

Īntre 225-699 lei

Un copil

10%

2 sau mai mulţi copii

5%

 

 Art.3 Se stabileste valoarea contributiei parintilor dupa cum urmeaza:

a)Parintii/reprezentantii legali care au un singur copil in familie si au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 de lei- cuantumul contributiei zilnice va fi de 5 lei/copil/zi.

b) Parintii/reprezentantii legali care au 2 sau mai multi copii in familie si au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 de lei- cuantumul contributiei zilnice va fi de 2,5 lei/copil/zi.

c) Parintii/reprezentantii legali care au un singur copil in familie si au un venit mediu lunar brut cumulat  intre 225-699 de lei- cuantumul contributiei zilnice va fi de 2,5 lei/copil/zi.

d) Parintii/reprezentantii legali care au  2 sau mai multi copii in familie si au un venit mediu lunar brut cumulat intre 225-699 de lei- cuantumul contributiei zilnice va fi de 1,25 lei/copil/zi.

Art.4 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Serviciul de asistenţă socială va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

        ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

              Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.127