ROMÂNIA

     JUDETUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

                                                     VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Parcului, nr.9, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre  Catargiu Cornel si Ionela

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in       sedinta  ordinara  din  data de  29 iulie    2015

 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Viceprimarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str.Parcului,  parter, nr.9, identic cu nr.cadastral  845/1-C1-U2,  in suprafata de 29,31 mp,  din CF 31324-C1-U2 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Catargiu Cornel si Ionela

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 5100 de euro, conform  raportului de evaluare, cu achitarea  unui avans de 20% la momentul incheierii contractului iar restul in 36 rate lunare egale consecutive.

Art.4 Se aproba vanzarea cotei de 9/50 respectiv 21,6 mp din terenul aferent imobilului descris la art.1 , identificat cu nr.cadastral 845/1, inscris in CF 31324  a localitatii Vatra Dornei, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei.

Art.5 Pretul terenului  prevazut la art.4 este de 45 euro/mp  conform HCL nr.130/2012 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat  al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 20% la momentul incheierii contractului iar restul in 36 rate lunare egale consecutive.

Art.6 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

        ROMANICA TIREL

 

 

                     Contrasemneaza,

                      Pt. Secretarul municipiului

    Luminita Luminosu

Vatra Dornei

29.07.2015

Nr.129