ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului

 

       Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,

intrunit in sedinta   ordinara  in  data de  28 ianuarie   2015

 

             Analizând raportul de specialitate al Comisiei de aplicare a Legii nr.15/2003 prin care s-a propus prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie şi obţinerea autorizaţiei de construire, expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza Legii nr.15/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie republicată;

În temeiul art.36.alin.(2) lit.c) si alin.5 lit.”a” şi art.45 (1) din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, republicata si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă  prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie  şi depunere a documentaţiei în vederea obţinerii Autorizaţiei de construire pentru parcelele atribuite conform Legii nr.15/2003, pentru Ghiba Mihaela Gabriela.

Art.2. Beneficiarul  Legii nr.15/2003 are obligaţia ca în termen de un an de la data prezentei să inceapa lucrarile de constructie.

Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism şi Comisia de aplicare a Legii nr.15/2003, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                         BOCA ROMAN 

  

                                    Contrasemneaza,

                                 Pt. Secretarul municipiului

                      Luminita Luminosu

 

 

 

 

Vatra Dornei

28.01.2015

Nr.13